Ni mu nyandiko ya Wayne Jackson yahaye umutwe w’amagambo ugira uti:”The Big Bang Theory vs. God’s Word” ugenekereje ni ukuvuga ngo ihame rya Big Bang mu ntambara ikaze n’ijambo ry’Imana.

Aha muri iyi nyandiko hagaragaramo gupinga bikomeye amagambo yo mu gitabo cya Bibiliya avuga ko Imana ariyo yaremye isi n’ijuru ahubwo ikibanda cyane ku bikorwa by’ubuhanga bivugwa ko hashize imyaka isaga Miliyali 20 bibaye,ibi ni ihame rya Big Bang cyangwa se Big Bang Theory nkuko bivugwa mu ndimi z’amahanga.

Iyi theorie ya Big Bang yemera ko hashize imyaka isaga Miliyari 20 habayeho kwihuriza hamwe ku ibi bintu tubona mu isanzure ni ukuvuga,izuba ,inyenyeri,ukwezi ndetse n’ibindi biva n’ibitava byo mu isanzure ngo aho byaje kwihuriza mu kintu gifite ishusho isa n’iy’igi

Muri make, hari ibitekerezo bibiri bivuga ku nkomoko y’isanzure. Kimwe muri ibi bibiri ni ikivuga ko isanzure ryishyize hamwe mu buryo bw’imbaraga zidasanzwe nkuko byanditswe mu gitabo cy’Itangiriro mu gice cya mbere n’icya kabiri, ndetse bikanahamywa n’izindi nyandiko ntagatifu.

Mu nkuru zo mu gitabo cy’Itangiriro hagaragaramo igihamya nta kuka ko Imana ari yo yaremye isi n’ijuru ku munsi wa mbere utangira amateka y’isi n’isanzuure tubona magingo aya.

Mu buryo bw’urukurikirane, mu minsi itanu yari isigaye mu bikorwa byo kurema, amaso yose yerekejwe kuri uyu mubumbe dutuye, hanyuma hakurikiraho ibikorwa byo kurema umuntu, waremwe mu ishusho nyakuri y’Imana(Itangiriro 1:26,27). Izuba,ukwezi n’inyenyeri nabyo  byararemwe.

Ibyanditswe byera byerekana neza ko ibyaremwe byose,ibihumeka n’ibidahemuka byaje ku isi mu gihe cy’iminsi itandatu(Kuva 20:11).

Iki n’igitekerezo cya mbere cy’uburyo isanzure ryaba ryarabayeho. Igitekerezo cya kabiri kivuga ku ntangiriro y’isanzure cyo gishingiye ku bifatika cyangwa se ku bumenyi n’ubuhanga bwa none.

Ubuhanga bwa none bwo buvuga ku nkomoko y’isanzure, bukagerakure y’ijambo ry’Imana, nyamara nkuko umwanditsi wa siyansi Lincoln Barnett yabigaragaje, yavuze ko bisa n’amayobera uburyo isanzure yaba yarabayeho.

Yagize ati: ” Ibi bikomeza kurushaho gukomerera abahanga uko ibihe bisimburana iteka.”

Isaac Asimov yaranditse ati:” Bibiliya  yerekana isanzure ryaremwe n’Imana,ndetse kandi ikerekana ko intambwe ku ntambwe Imana ariyo izi aho imfuruka z’isi ziri, ariko siyansi yo ijya kure ikavuga ko Imana ntaho ihuriye n’iri sanzure tubona.”

Imvugo zerekana inkomoko y’isanzure ziravugwa uyu munsi zikemerwa ariko bugacya mu gitondo zose zahakanywe. Witegereje neza siyansi ya none siyo y’ejo.

Abahanga bagerageje mbere kuvuga ku nkomoko y’isanzure bavugaga ko isanzure tubona ryabayeho mu buryo bw’impanuka(Steady-state theory). Aha, bavugaga ko ibinyabuzima byo mu isanzure byaje bisa naho bisimbura ibindi byazimiye uko isanzure ryagendaga rikura.

Bidateye kabiri, mu mwaka w’1974 nibwo umwanditsi w’ibitabo byibanda kuri siyansi Weaver yaje kuvuga mugitabo cye ati: ” Uyu munsi benshi mu bahanga mu bumenyi bw’ikirere babona ihame rivuga ko isanzure ryabayeho mu buryo bw’impanuka ryaramaze guta agaciro.”

Undi muhanga mu by’isanzure witwa DeYoung, mu mwaka w’1992 yagize ati:”Ibitekerezo bya none bivuga ku nkomoko y’isanzure bizwi nka big bang theory, ariko na none iyi mvugo ya “Bang ” nayo ubwayo irimo guhangana n’iyindi nyito yitwa Plasma(Plasma Theory).”

 Big Bang Theory ni iki muri rusange ?

Igitekerezo cya Big bang kivuga ko hahise imyaka isaga Miliyari 20, ibi byose tubona mu isanzure byihurije mu kanyabuzima gato(microscopic cosmic) gasa n’igi.

Umwanditsi umwe yabivuze atya ati:” Bitunguranye,  abahanga mu bya siyansi magingo aya bahamya ko buri kimwe muri iri sanzure ringana ritya cyakuze inshuro zitabarika kikava ku ngano y’akanyabuzima gato, gato cyane yemwe katabasha no kugaragara n’amaso ya muntu”(Gore 1983, 705). Iyi nyandiko iratangaje!

Muri kimwe mu bitabo bya Dr. Robert Jastrow avuga ko mu ntangiriro, ” Ibi byose tubona mu isanzure byishyize hamwe byigunaguna mu buryo bigira ireme bwite ndetse n’ibipimo bishyushye” ibi byaje kubyara ishwanyuka. Mu gihe cy’imyaka isaga Miliyari, tugegenekereje, “Ibicu bya mbere byo mu isanzure byaragutse kandi birafatana(Cool), inyenyeri ziravuka ndetse zirapfa, izuba n’isi biraremwa ndetse n’ubuzima buza ku isi” (1977, 2-3).

Dr. Jastrow arerekana mu byukuri, icyo twebwe tuzi nk’ihame rya Big bang, kandi ntibisaba kubitekerazaho cyane kugirango twanzure ko iri hame rigaragaza intambwe ku ntambwe y’imibereho y’isanzure.

Inkomoko y’iri gi bivugwa ko ariryo nkomoko y’isanzure, ntawuyizi. Mu byukuri nta nkoko yaba yarariteye tubona!

Bamwe bajya kure bakavuga ko iri gi ryahozeho. Amwe mu makuru adafitiwe gihamya avuga ko iri gi ryaba ryaravuye mu ibura ry’isanzure ubwaryo. Ibi bikavuga ko iri gi ryaba ridahanguka. Ariko iki gitekerezo gikubitwa hasi n’ubumenyi bw’ubugenge, urugero n’itegeko rya kabiri rituma ubushyuhe buhinduka izindi mbaraga, ihame rya thermodynamics (the second law of thermodynamics).

Jastrow ahamya ko siyanse ya none ihakana byimazeyo kubaho by’iteka bivugwa ku isanzure, haba mu bihe byahise cyangwa ibizaza.” Abandi nka Professor Victor Stenger wo muri kaminuza ya  Hawaii, mu mvugo isa n’ubusizi yavuze ko bisa naho isanzure nta hantu hazwi yaba yarakomotse aseka ati: ” Igi ryariteye!

Dr. Mart de Groot, werekana ihame rya big bang nk’imvugo ifasha abantu kumva ijambo ry’ibanze rya Bibiliya,  ‘ Mbere na mbere Imana…,’” yemera ko rwose harimo iyobera muri iyi theorie ya Big bang. Yagize ati: ” Niyo haba harabaye ishwanyuka ry’ibiremwa bya mbere byo mu isanzure, bikaba byaragize ingaruka ku isanzure rya none, ” Ibi byashwanyutse byo bifite nkomoko ki ?” Ahamya ko bishoboka ko kuza buhoro buhoro bya big bang ari ubushobozi bwayo bucye bwo gusubira inyuma mu ntangiriro z’ibihe n’ahantu”(1999, 20-23). Big bang igaragaza kubaho bucece aho kugaragaza uko yatangiye bya nyabyo”!

Bimwe mu byahiswe ku ihame rya Big Bang

Hari ibibazo byinshi byuje ubushishozi ku ihame rya Big Bang n’inkomoko yayo:

(1) Umukino wa Big bang utangaza amakuru atizewe avuga ko bitunguranye isanzure ritunganye ryashwanyutse mu buryo butangaje  “holocaust,” dukoresheje imyumvire ya Jastrow.

Ntibyigeze bibaho mu bunararibonye bwa muntu ko habaho ishwanyuka ritanga ibintu nkaho byateganijwe. Gushwanyuka ko mu icapiro ntigutanga imizingo y’ibitabo. Guhuhuha kw’agashururu mu kimoteri ntibitanga Boeing 747.

Kandi yemwe nta mashini y’ubaka yashyira ibikoresha mu kibanza hanyuma igashyiramo urutambi muri ibyo bikoresho maze ngo itegereze inzu nyuma y’iturika ry’urutambi, ntibishoboka rwose.

Igitekerezo cy’uko isanzure ryabayeho kubera iturika ni ubuhakanamana bwuje ibinyoma.

Umuhanga mu by’iterambere rya muntu(Evolutionist) Donald Page yari afite ukuri ubwo yandikaga atya ati: “ Nta buryo ndetse na n’ubuhanga buramenyekana bwashobora gutuma isanzure ritangirira mu kajagari hanyuma ngo birangire rigaragaye neza nkuko turibona magingo aya” (1983, 40).

(2) Niba koko isanzure ryarabayeho nyuma y’ishwanyuka, umuntu ashobora kwiyumvisha ko ibinyembaraga(matter-energy) byose byahawe icyerekezo kiva mu gace k’ishwanyuka hashingiwe ku ihame rya angular momentum, uburyo bwo mu bugenge butuma mwikarazi(ax) iguma hamwe mu gihe ikikaraga kigenda. Nti byari byitezwe ko isanzure rigizwe n’ibyizengurutsa ndetse n’inzira nziga(orbite) nkuko bigaragara magingo aya, urugero nko kuzenguruka ku isi yacu dutuye ku zuba (cf. Morris 1984, 150).

(3) Hashize imyaka myinshi abahanga mu bya siyansi bagerageza gupima imbaraga ziva mu mirasire y’ibiva byo mu isanzure. Byarahwihwiswaga ko izi mbaraga ziva mu bushyuhe bwa Big Bang. Ikibazo ni uko aho izi mbaraga zapimiwe zasazwe zisa, ingingo ibeshyuza ko isanzure ubwaryo ridahuye; ahubwo wenda rirorohereye kuko rigizwe n’imiryango y’inyenyeri ndetse n’ubusa. Niba Big Bang theory yari ukuri, hakabaye harabayeho kwihuza kw’ibiremwa byo mu isanzure ndetse n’mbaraga zabyo z’ubushyuhe. Gusa iyi siyo mpamvu.

Bimwe mu bihurirwaho hagati ya siyansi ndetse na Bibiliya kuri iyi ngingo

Bigomba kuba bihari, birumvikana, iyo siyansi ivuze bimwe mu buvumbuzi butangaje, busa n’ubushyigikiye igitekerezo cyayo ku nkomoko y’isanzure, birumvikana abayobokamana nabo bazagira icyo bavuga kuri bwo, aha ngaha ingingo ya Big bang yemeza ko ifite kutajya kure n’igitabo cya mbere cya Mose cy’ITANGIRIRO.

Ubwo iyi theorie yatangazwaga, Papa Piyo wa XII yayivuzeho atya:“ Abahanga mu bya siyansi batangiye kureba ikiganza cy’Imana mu kurema  isanzure.”

Hambere aha mu 1990, Gerald L. Schroeder, umunyabugenge mu by’imbaraga kirimbuzi w’umunya-isilaheli yanditse igitabo gifite umutwe w’amagambo ugira uti: ” Genesis and the Big Bang. Yavuzemo ko nta tandukaniro riri hagati y’ibyanditswe muri Bibiliya bijyanye n’iremwa ndetse n’iby’ihame rya bib bang.

Umwarimu muri Kaminuza ya Gikiristo yo muri Abilene professor Clayton  Arlie Hoover, we yagize ati:

”BIRASHOBOKA RWOSE, GUSA BYOSE NTA NA KIMWE GIFITE IGISOBANURO NYACYO, WENDA IMANA YAKORESHEJE BIG BANG NK’UBURYO BWAYO BWO KUREMA ISANZURE. NTIWAKWEMEZA NIBA ARI UKURI KANDI NA NONE NTIWAVUGA KO ARI IBINYOMA. KUBERA KO BIBILIYA NTIYEREKANA UKO IMANA YABIKOZE, TWASHYIZWE MU CYERAGATI CYO GUHITAMO IKIGARAGAZA IBITEKEREZO BYENDA KUBA UKURI KURUSHA IKINDI…..NTA NA KIMWE MU MYEMERERE YA BIBILIYA KIVUGA KURI BIG BANG (1992, 34, 35).”

          Bibiliya ivuga iki kuri ibi byombi

Ese Bibiliya na Big bang byaba bihuza? Oya. Kandi abafite amakuru kuri byombi bazi ukuri kwabyo. Paul Steidl, umuhanga mu by’isanzure yagize ati:

NTA MUHANGA MU BY’ISANZURE WATEKEREZA BIG BANG NK’IGIKORWA CYO KUREMA TUBONA MU ITANGIRIRO. BIG BANG YAVUMBUWE MU RWEGO RWO GUHAKANA IREMA TUBONA IMANA YAKOZE MU ITANGIRIRO. HANO UYU MUHANGA MU BY’ISANZURE AGAYA UMUNTU WESE UHUZA IBI BYOMBI.

Umuhanga mu by’iterambere rya muntu Paul Davies, avuga ku bya big bang yavuze ko iri hame ry’inkomoko rihabanye cyane n’ibyanditswe muri Bibiliya.

Urugero:

Nkuko byavuzwe mbere, Bibiliya yigisha ko isanzure ryose ndetse n’ibihumeka n’ibidahumeka tuyibonaho byabayeho ku munsi wa gatandatu w’icyumweru cy’iremwa  (Itangiriro 1; Kuva 20:11). Naho Big bang yivugira iby’imyaka ibihumbi n’uduhumbi habayeho ishwanyuka.

Ikinyoma cya Big Bang cyemera ko izuba ryaremwe mbere y’isi. Amahame menshi atandukanye yarakozwe kugirango asobanure uko isanzure ryisuganije nyuma y’ishwanyuka. Irebere nawe  the planetesimal theory, the nebular theory, the dust cloud theory. Zose zihurira ku kintu kimwe- zivuga ko isi ari yo yabayeho nyuma y’izuba. Nyamara, Bibiliya yo ivugsa ko isi yaremwe mbere, hanyuma Imana ikayiremera ibiva bibiri, ingingo yerekana ko izuba ryaje nyuma y’isi (Itangiriro1:1, 14-16).

Iyindi ngingo yashyirwa ku nyenyeri. Bibiliya izigaragaza ko zabayeho mbere y’isi; ariko uburyo bwo kuza kwazo bushingiye kuri siyansi buvuga ibyabwo.

Bamwe bagerageje gusubiza ibi mu buryo bugoranye bavuga ko ibikorwa byo kurema bitakurikiranye nkuko tubisoma muri Bibiliya(Willis 1979, 92).

Theorie ya Big bang ivuga ko isanzure ryatangiranye n’ishwanyuka rikomeye ryaje gukurikirwa no kwishyira ku murongo ku ibiremwa byo mu isanzure. Nyamara Bibiliya yo ivuga ko Imana yaremye isanzure mu buryo bwiza kandi butangaje, ariko ngo yari imaze ib inyagihumbi nta shusho ifite.(Psalm 102:25ff; Hebrews 1:10-12).

Big bang cosmology yerekana ko isanzure ryabayeho imyaka isaga miliyari 20,   hamwe no kuza kwa muntu ku isi bavuga ko hashize imyaka ibarirwa hagati ya Miliyoni eshatu n’enye. Ushingiye kuri iyi ngingo, hari igihe kinini hagati yo kubaho ku isanzure ndetse no kubaho kwa muntu.

Ibyanditswe byo bivuga ko:

(1) Umuryango wa muntu waje ku isi icyumweru kimwe n’iremwa ry’isanzure(Itangiriro 1; Kuva 20:11). Umuntu yabayeho kuva iremwa ritangiye(Yesaya 40:21; Mariko 10:6; Luka 11:50; Abaroma1:20).

(2) Ahakera ha muntu(Human antiquity)  ivuga mu myaka micye ibarirwa mu bihumbi ya mbere ya Yesu, nkuko ibisekuru bya muntu bibigaragazwa kuva kuri Adamu, umuntu wa mbere(1 Abakorinto15:45). Hari ibinyamiliyoni bibibiri biva kw’Adamu kujyeza ku ivuka rya Kristo; iyindi myaka ibihumbi bibiri isunika amateka kugeza ku bihe by’Aburahamu.

Hari ibiragano 20 gusa hagati ya Adamu umuntu wa mbere ndetse n’Aburahamu (Luka 3:23-38).

Nubwo hashobora kuba harimo umwanya hagati y’Isezerano rya cyera (cf. Itangiriro 11:12; Luka 3:35-36), mu byukuri nta munyeshuli wa Bibiliya ushobora kumva ukuntu byasabye imyaka miliyari 20 kugirango habeho  ibiragano 20 nkuko twabibonye.

Mu byukuri Big Bang Theory nta kuri kw’ijambo ry’Imana kuri muri yo, ndetse yemwe n’ukuri kwa siyansi ntikuzuye neza.

Written by Nelson Mucyo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here