Hari igihe usanga umuntu mu buzima bwe ananirwa gutera imbere kubera imico runaka aba yifitemo ndetse rimwe na rimwe akaba yanashakira ahandi ariko atazi o ikibazo nyamukuru ari we. Iyo utazi ko ufite iyo mico ntushobora no kumenya uko wakwikosora ngo ubashe gutera imbere ugahora wibaza igituma utabasha gutera imbere bikakuyobera

Igihe ushaka gutera imbere ujye ubanza umenye ko mu gihe ufite imico nk’iyi uri busome muri iyi nkuru yacu, udashobora gutera imbere utabanje ngo uyikosore. Mu gihe bitagenze bityo ntushobora na rimwe gutera imbere habe na gato.

  1. Kutamenya aho ugira intege nke

Mu buzima buri muntu wese agira uruhande agiramo intege nke. Kuba rero utaramenya uruhande runaka ugiramo intege nke biri mu bintu byazatuma utiteza imbere ngo ugire urwego runaka wigezaho.

  1. Ntushaka kumenya ibiruseho

Mu buzima nta muntu ugera ku rwego runaka mu bumenyi ngo yumve bihagije adashaka kumenya ibindi biruseho niba hari aho wageze ukumva ko ibyo uzi bihagije kuzatera imbere kwawe bizakugora.

  1. Gucika intege

Kurambirwa vuba nabyo biri mu bintu bituma abantu batagera ku ntego bihaye kuko hari igihe usanga ibyo uzageraho bizagutwara igihe kinini abandi bikabatwara igihe gito. Ubwo rero niba uri umuntu ushaka gutera imbere jya wirinda gucika intege no guhagarika urugendo watangiye utageze aho ujya.

  1. Ubunebwe

Ubunebwe ahanini nibwo butuma abantu bavuka ugasanga barinze basaza ntacyo bagezeho. Gutera imbere, kugera ku ntego, gutsinda n’ibindi nk’ibyo ntabwo biva mu ijuru ngo bikwikubiteho utabikoreye. Bisaba ko ubikorera. Si ku bintu bikomeye gusa kuko no ku bintu byoroshye naho bisaba ko ukora.

Nk’ urugero, uri umuntu ubyibushye urifuza kunanuka. Ntabwo wakwicara gusa ngo ujye wirirwa uvuga ko ushaka kunanuka ngo bizakwizanire, ugomba kubikorera kugeza ubigezeho. Niba ushaka kuzatera imbere reka guha agaciro icyo abantu bita amahirwe. Thomas Jefferson wigeze kuyobora Leta Zunze Ubumwe z’Amerika yagize ati : “Nizera cyane amahirwe, ariko nyabona cyane cyane iyo nkoze ngo ngere kuri ayo mahirwe”

  1. Guhorana inzozi gusa kandi nyinshi

Kugira inzozi cyangwa indoto wifuza kugeraho ntabwo ari bibi ariko nubona ufite inzozi ukaba utarafata umwanya wo gutekereza uko wazazigeraho ngo utangire kubikorera uzahora mu nzozi gusa ubuzima bukurangirane utazigezeho. Umuhanga umwe yaravuze ati : “Gira inzozi nyinshi ariko gukora kugira ngo uzigereho ntukabigire inzozi.”

  1. Kunyurwa n’akantu gato

Kunyurwa nabyo ni ikintu cyiza mu buzima ariko na none ntibivuze ngo ureke gutekereza gutera imbere kurushaho. Urugero niba ubonye akazi kuki wumva ko utakora ngo ubone akeza kurushaho. Guharanira ko wakora neza kurushaho bitandukanye n’ubusambo no kugira umururumba wo kwigwizaho ibintu gusa, ni ibigufasha kumva buri gihe ushaka gutera intambwe mu byo waba ukora byose.

  1. Guhora utekereza ko nta kintu wageraho

Hari abantu usanga bazi ko ibintu byiza no gutera imbere hari abandi byagenewe ko bo ari ibintu bitabareba ugasanga aravuga ngo : “Nta muntu wo mu muryango wigeze agera kuri uru rwego” iyo utekereza utyo birakugora kugira urwego ugeraho.

Mu gihe gito cyane ugize ingeso uhindura muri wowe ushobora guhinduka mu kanya gato nk’ako guhumbya abantu bakakuyoberwa maze bagatangira bakakugana.

________

Written by Nelson Mucyo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here