Wednesday, April 21, 2021
Home Ijambo

Ijambo

ESE KOKO NIBANDE BAHIRIWE KW’ISI?

“Hahirwa abakene mu mitima yabo, Kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo.Hahirwa abashavura, Kuko ari bo bazahozwa.Hahirwa abagwa neza, Kuko ari bo bazahabwa isi.matayo 5:2-3 Hahirwa abafite inzara n’inyota byo gukiranuka, Kuko ari bo...

Général Major Evariste Ndayishimiye amaze kurahira

Arahiriye kuyobora u Burundi nkuko biteganyijwe mu itegeko nshinga ry' u Burundi ingingo 107 , Perezida Ndayishimiye yarahiye kuyobora u...

ESE KOKO ABAPFUYE BAVUGANA NABAZIMA???????

Mumyizerere yabantu cane cane abizera ivyo mwiyobokamana canke abakristo bemera gute?? ese koko iyo umuntu apfuye arashobora kongera kuvugana nabazima? "Umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe uwukorane umwete, kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo...

Ese abapfuye baya hehe?

Iyo dusoma bibiriya itubwira ko abantu bazazuka kandi tunabona muribibiriya abantu bapfuye bakazuka Ese mubyukuri nyuma yabuno buzima abantu bazajya hehe?? ...

Ese Gahini yarongoye nde?

iyo dusoma bibiliya itubwira ko kera hari abantu 4 abo uko ari bane bari bakoze umuryango umwe .ababyeyi nabahungu babo 2 gahini yari umuhungu mukuru naho abeli akaba umuhungu wabo mutoya 1.ADAM...

ESE KOKO SATANI NI UMUNTU?

iyo dusoma ibitabo bivuga kwiyobokamana bitubwira ko satani yahoze aba mwijuru akaza kugira imyivumbagatanyo nyuma yahoakabyura intamabara mwijuru noneho lmana ikamukororera mwisi ese aho hari ryari koko?? ese satani niki? Mu ijuru habaho intambara....

ESE KOKO IMANA IZICA ABO YAREMYE?

hashize imisi myishi batubwira ko imana izica abakoze nabimaze igahemba abakoze neza ese koko nibande bakoze neza bakaba bazahembwa neza ese nibande bakoze nnabi bakazapfa?kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n’imirimo itegetswe n’amategeko, kuko amategeko ari...

Ese koko tuzajya Mwijuru?

YESU ati: Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b’Imana. yohana 1:12 ese abataramwakiriye babaye abande??? ARONGERA:“Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu...
WIBUKE KWIRINDA CORONAVIRUS (COVID-19)

Ushobora kureba uko imibare yifashe kw'isi yose ndetse n'ibihugu byose uko imibare yifashe. *Wibuke Gukaraba intoki inshuro nyinshi ukoresheje amazi meza n'isabune.