“Hahirwa abakene mu mitima yabo, Kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo.Hahirwa abashavura, Kuko ari bo bazahozwa.Hahirwa abagwa neza, Kuko ari bo bazahabwa isi.matayo 5:2-3

Hahirwa abafite inzara n’inyota byo gukiranuka, Kuko ari bo bazahazwa.Hahirwa abanyambabazi, Kuko ari bo bazazigirirwa.Hahirwa ab’imitima iboneye, Kuko ari bo bazabona Imanaahirwa abarenganyirijwe gukiranuka, Kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo.matayo 5:4-10

“Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya,bakababeshyera ibibi byinshi babampora.Muzanezerwe, muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshimu ijuru, kuko ari ko barenganyije abahanuzi ba mbere.matayo 5:11-12


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here