Abantu bagira amaraso yo mu bwoko butandukanye bitewe n’imiterere y’umubiri wabo ndetse n’ibigize amaraso yabo. Uko amaraso y’abantu atandukanye bituma n’imiterere yabo igenda itandukana. Habaho amoko 4 y’amaraso aribwo A,B,O na AB.

Ibi tubikesha ubushakashatsi bw’inzobere mu by’ubuzima n’imitekerereze ya muntu, z’itsinda ry’ikinyamakuru Sante.fr. Gusa birashoboka ko ubuzima umuntu yakuriyemo, amateka ye n’ibindi byagiye bimubaho bishobora guhindura bicye muri ibi tugiye kurebera hamwe.

Abafite ubwoko bw’amaraso bwa A – Groupe A

Abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa A bakunze kugaragaraho intege nke ku bijyanye no kugaragaza cyangwa se guhesha agaciro uburenganzira bwabo. Ni abantu bakunze kuba ari abanyamagambo macye. Aba bantu kandi bakunze kumva ibibazo by’abandi bakagerageza kwishyira mu mwanya wa buri wese ngo biyumvishe agaciro k’ibyiyumviro cyane cyane iby’agahinda abandi baba bafite.

Ni abantu bakunze kugirirwa icyizere cyane kuko bubahiriza amasezerano bagiranye n’abandi. Bubahiriza kandi inshingano zabo uko bikwiriye. Bakunze kugira icyizere gikabije kuburyo abandi bashobora kubabeshya ku buryo bworoshye kubera ko bakunda kugirira abandi impuhwe. Akenshi rero aba bantu bagirwa inama yo kuzajya bakurikiza ibyo umutima wabo ubabwiye bakirinda kugendera ku byo abandi bababwira.

Abafite ubwoko bw’amaraso bwa B – Groupe B

Abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa B ni abantu batajya baha agaciro ibintu ibyo ari byo byose, babanza gushishoza kandi bakizera ibyo babona bifite gihamya mbese bisobanutse. Ibibazo byose bahuye na byo batitaye ku buremere bwabyo bashakisha uburyo bwose bakabikemura kandi ibintu byose babitekereza mu ruhande rwiza gusa. Iyo bagiye ahantu batari basanzwe, bahamenyera vuba cyane. Bakunze kugira ibitekerezo byigenga cyane kandi ntibakunda kumvira abandi ndetse akenshi barahindagurika bitewe n’abo bari kumwe.

Ni abantu badakunda kwihishira, iyo babonye ikintu kibashimishije ntibatinda kubyerekana. Iyo bakunze ikintu kandi bagiha agaciro gahambaye. Bagira umwete cyane kandi bakita cyane ku byo abandi bananiwe. Barasabana cyane ugereranyije n’abafite andi moko y’amaraso. Ntibatinya no kuvugisha umuntu batazi ndetse bakunze kumenyerana n’abantu bashya mu buzima bwabo ku buryo buboroheye. Bakunda gahunda mu bintu byose kandi ntibakunda umuntu ubivangira mu buzima.

Abafite ubwoko bw’amaraso bwa O – Groupe O

Abantu bafite ubwoko bw’amaraso bwa O ni abantu bafungutse, mbese kumenya icyo batekereza biroroshye. Uko bagaragara inyuma akenshi ni ko baba bateketeza, ibi bigatuma bagira inshuti nyinshi. Ikindi kandi aba bantu bakunze kugira inyota yo gutsinda no gutera imbere kandi n’akazi kabo bagakora bagakunze. Biyitaho cyane kandi bagahora basa neza.

Bakunda kwiha intego, ibi bigatuma bagera kuri byinshi mu birebana n’imirimo yabo. Ibyo bituma aba bantu baba abo kwizerwa cyane kurusha abafite ubundi bwoko bw’amaraso. Bakunda amategeko cyane ndetse akenshi mu byo bakora byinshi babwirisha abandi amagambo ategeka.

Abafite ubwoko bw’amaraso bwa AB – Groupe AB

Abantu bafite ubwoko bw’aya maraso ni bake cyane. Aba bantu ni abahanga cyane kurusha abandi. Ni abantu bareba kure kandi ibikorwa byabo bigahora biri ku murongo ugororotse. Nta buriganya bagira, ntibakunda gutekereza byinshi ku bandi kandi n’igitekerezo cyabo kiba kiri mu magambo macye mbese kigusha ku ntego batarinze guca hirya no hino. Ntibakunda kujya mu bintu bibakururira ibibazo kandi ni abantu bagira ibanga ku buryo bukomeye.

______

Written by Nelson Mucyo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here